Giảm giá đặc biệt cho Ngày của Mẹ

 

mothersdayspecial

Mothers Day Special, just for our dear moms, only today and tomorrow.
đặc biệt, ngay cua me chỉ dành cho các bà mẹ thân yêu của chúng tôi, chỉ có hôm nay và ngày mai.